Skip links

ÖGESEN’den Bir Hukuk Zaferi Daha!

ÖGESEN'den Bir Hukuk Zaferi Daha!
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN AÇILAN GİRİŞ SINAVI JÜRİSİNİN MEVZUATA UYGUN OLUŞTURULMAMASI VE BAŞVURUCULARDAN KİMSENİN KADROYA YERLEŞTİRİLMEMESİ ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞEN HUKUKSUZ İŞLEME KARŞI YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI !

Dava, bir Üniversitemizin, Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi kadrosu için 15.01.2016 tarihinde yapılan giriş sınavı sonucu başarısız sayılan ……………….’in yapılan sınav sonucunda sınav kağıdına düşük puan verilmesi, jüri üyelerinin mevzuata uygun oluşturulmaması ve atamasının yapılmaması sebebiyle ilgili idari işlemin iptali ile yürütmenin durdurulması istemi ile açılmıştır.

 

 

Söz konusu Yürütmeyi Durdurma kararında; Dava konusu giriş sınavı jürisinde Jüri başkanı olarak yer alan …………………………’in Kimya bölümü öğretim üyesi olduğu, kadro ünvanının atama yapılacak ilgili Bölümü, ilgili programı ile ilgili olmadığı, bu durumda hukuka aykırı olarak oluşturulan sınav jürisince yapılan değerlendirme sonucu davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı ve giriş sınavı jürisinin mevzuata uygun oluşturulmadığı belirtilmiştir.

 

 

Öte yandan; “kadrolara yapılacak başvuruların yönetmelik kapsamında nasıl değerlendirileceği açıkça düzenlenmiş olup, giriş sınavında başarılı olmak için asgari puan belirlenebileceğine ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiştir” denilerek  giriş sınavı sonucu 60,31 puan alan davacının ve bütün adayların başarısız sayılmasına ilişkin işlemin hukuka uygun olmadığı belirtilmiştir.

 

Sonuç olarak davacının başvuru yaptığı kadro için idarece yeniden ilana çıkılıp, atama yapılabileceğinden işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağı gerekçesi ile idarenin yapmış olduğu hukuksuz işlemin yürütülmesi durdurulmuştur.

 

 

ÖGESEN Hukuk Departmanı’mıza teşekkür ederiz.

 

 

                                                                                                        Vahdet ÖZKOÇAK

                                                                                                      ÖGESEN Genel Başkanı

    TÜRK MİLLETİ ADINA

 

 

Karar veren ……. 1. İdare Mahkemesi’nce yürütmenin durdurulması istemi hakkında işin gereği görüşüldü:

 

 

Dava, davacının ……. Üniversitesi, …… Meslek Yüksekokulu, …….. Bölümü, Harita Kadastro Programı öğretim görevlisi kadrosu için 15.01.2016 tarihinde yapılan giriş sınavı sonucu başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştır.

 

 

31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda  Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin  ”Giriş Sınavı Jürisinin Belirlenmesi” başlıklı 9. maddesinin 1. fıkrasında, “Yükseköğretim kurumlarında giriş sınavı jürisi; fakültelerde dekanın; konservatuar, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdürün önereceği en az sekiz öğretim üyesi arasından (biri ilgili anabilim dalı başkanı, anabilim dalı başkanı yoksa bölüm başkanı olmak üzere) ilgili yönetim kurulunca seçilecek üç asıl bir yedek üyeden oluşur. Önerilen üyelerin, atama yapılacak öğretim elemanı kadro unvanının gerektirdiği görev alanı ile ilgili olması esastır.” hükmü ve “Giriş sınavları” başlıklı 11. maddasinde; “Giriş sınavları bu Yönetmelikte belirtilen jüri tarafından yazılı olarak yapılır. Sınavda adayın mesleki ifade becerisi, analitik düşünme ve akademik yeteneği, genel kültür düzeyi ve başvurduğu alanla ilgili beceri ve ilgi düzeyi değerlendirilir.  Raportör olarak belirlenen üye, giriş sınavının soru ve cevaplarını tutanak altına alır.” hükmü yer almıştır.

 

 

 

Anılan Yönetmeliğin 12. maddesinde ise; “Sınav jürisi değerlendirmesinde; ALES notunun %30’unu (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son iki yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son iki yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler.” hükmüne yer verilmiştir.

 

 

“Sınavlarda başarılı olanların atanması” başlıklı 13. maddesinde de; “Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir. İlan edilen kadro sayısını geçmemek şartıyla yedek aday da ilan edilebilir. Atamalar yürürlükteki mevzuata göre yapılır.” düzenlemesi yer almıştır.

 

 

Dava dosyasının incelenmesinden; …….. Üniversitesi …… Meslek Yüksekokulu, …… Bölümü, …… programı öğretim görevlisi kadrosu için yapılan ön değerlendirmede giriş sınavına girebileceğine karar verildiği ve davacının yapılan giriş sınavı sonucu ALES puanının %35’i, mezuniyet notunun %30’u ve giriş sınavı notunun %35’i alınarak toplam 60,31 puan ile başarısız olarak değerlendirilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

 

 

Bakılan uyuşmazlıkta;  Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte giriş sınavı jürisinin Meslek Yüksekokulu Müdürünce önerilecek atama yapılacak öğretim elemanı kadro unvanının gerektirdiği görev alanı ile ilgili 8 öğretim üyesi arasından seçileceğinin hüküm altına alındığı dikkate alındığında; dava konusu giriş sınavı jürisinde Jüri Başkanı olarak yer alan ……………………………………………’nün Kimya bölümü öğretim üyesi olduğu, kadro unvanının atama yapılacak …….. Bölümü, ……..programı ile ilgili olmadığı, Giriş sınavı jürisinin mevzuata uygun oluşturulmadığı anlaşılmaktadır

 

Bu durumda; hukuka aykırı olarak oluşturulan sınav jürisince yapılan değerlendirme sonucu davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

 

 

Öte yandan; yukarıda aktarılan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte ilan edilen kadrolara yapılacak başvuruların nasıl değerlendirileceği açıkça düzenlenmiş ve giriş sınavında başarılı olmak için asgari puan belirlenebileceğine ilişkin herhangi  bir hükme yer verilmemiştir.

 

 

Dava konusu uyuşmazlıkta, ….. Üniversitesi, ……. Meslek Yüksekokulu,  ……. Bölümü, …….. programı 1 öğretim görevlisi kadrosu için yapılan ilan üzerine başvuran davacı, yapılan ön değerlendirmeden başarılı bulunarak  giriş sınavına alınmıştır. Davacıyla birlikte altı kişinin giriş sınavına katıldığı, hepsinin başarısız olarak değerlendirildiği, davacının giriş sınavı sonucu yapılan değerlendirme ile 60,31 puan ile en yüksek 2. puana sahip olduğu ve ilan edilen kadroya atamanın gerçekleştirilmediği anlaşılmaktadır.

 

 

Bu durumda, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte giriş sınavında başarılı olmak için asgari puan belirlenebileceğine ilişkin herhangi  bir hükme yer verilmemesi nedeniyle, davacı tarafından yapılan başvurunun anılan Yönetmelik çerçevesinde değerlendirilmesi gerekirken, bu yönde bir değerlendirme yapılmaksızın, giriş sınavına katılan bütün adayların başarısız sayılmasında ve davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlemde bu yönüyle de hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

 

 

Dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasının davacının ilan edilen öğretim görevlisi kadrosuna atanması sonucunu doğurmayacağı, mevzuata uygun olarak oluşturulan jürice  Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca  yapılacak değerlendirme ile yeniden işlem tesis edileceği açıktır.

 

 

Davacının başvuru yaptığı kadro için idarece yeniden ilana çıkılıp, atama yapılabileceğinden işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğabileceği açıktır.

 

 

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere ….. 2016 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi