Skip links

VE ARTIK ÖYP 33/A…

Bilindiği üzere Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında atanan araştırma görevlilerinin daimi statülü kadroları (2547 sayılı kanunun 33/a maddesi uyarınca) 01.09.2016 tarihinde yayınlanan 674 sayılı KHK ile geçici statüye (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca) alınmış ve eski statülerine tekrar atama hakkı üniversitelere bırakılmıştı. Dün gece Gazi Meclisimizden geçen maddeler ile bu büyük sorun çözüme kavuşmuş, ÖYP Araştırma görevlilerinin kazanılmış hakları iade edilmiştir. Yaklaşık 2 senedir süren mücadelemiz sonucunda sesimiz duyulmuş ve haksızlıkların önüne geçilmiştir. Bu süreçte emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bürokratik hegemonya sonucu oluşan, daha önce defalarca kez çözümün kıyısından dönen ve insanlarımızı mağdur etmekten başka hiçbir kazanımı olmayan bu büyük sorun, meclisimizde Ak Parti, MHP ve CHP’nin ortak önergesi ile çözülmüştür. Türk akademisine umut ve çalışma azmi aşılamıştır. Sendikamızın da çok büyük uğraşlar verdiği bu süreçte, mağduriyetleri gideren maddeler şu şekildedir:

“Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 33 üncü maddenin (a) fıkrası uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olup statüleri 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen statüye dönüştürülmüş sayılan ve ek 30 uncu madde uyarınca 33 üncü maddenin (a) fıkrasına göre yeniden ataması yapılmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

a) Başarısızlık ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında süresi içinde lisansüstü eğitimlerini tamamlayamama veya terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle araştırma görevlisi kadrosuyla ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında bulunmayan ancak doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde,

b) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında lisansüstü eğitimine devam eden araştırma görevlilerinin maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumuna müracaat etmeleri hâlinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları kaydıyla ilgili üniversite tarafından 33 üncü maddenin (a) fıkrası kapsamında yeniden atamaları yapılır.

Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında eğitimlerini tamamlayan araştırma görevlileri ihtiyaç halinde başka üniversitelerde de görevlendirilir. Görevlendirmeden itibaren üç ay içerisinde görevine başlamayanlar müstafi sayılır.”

Bu bağlamda kanunun yürürlüğe girmesine müteakip ÖYP araştırma görevlilerimizin kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurması gerekmektedir. Madde, öğretimi bitmiş veya devam eden tüm ÖYP’lileri kapsamaktadır. Maddeler kapsamında üniversitelerin veya YÖK’ün herhangi bir tasarruf yetkisi bulunmadığını ve terör örgütleri ile bağlantısı olmayanların atamalarının yapılmasının zorunlu ve yaşanacak tüm sorunlarda sendikamızın destek vermeye hazır olduğunu hatırlatır ve tüm ÖYP araştırma görevlilerine tekrar hayırlı olmasını temenni ederiz.

Saygılarımızla.

Dr. Vahdet ÖZKOÇAK
ÖGESEN Genel Başkanı