Skip links

Kamuoyuna Duyurulur

ÖGESEN, zaman içerisinde ülkemizde hak ettiği yeri kaybeden akademisyenliğin yeniden gerekli değeri kazanması, öğretim elemanlarının özlük haklarının korunması ve iyileştirilmesi, mobbing ile mücadeleye destek olunması amaçları ile ‘’Akademinin yeniden Doğuşu’’ mantığı ile kurulmuştur. ÖGESEN, bu kazanımları elde edebilmek için bütün kanuni ve hukuki haklarını sonuna kadar kullanarak başta üyeleri olmak üzere tüm öğretim elemanlarına destek olmayı ilke edinir.

Tüzüğümüz gereği,

Sendikamız, Türkiye’nin, temel hak ve özgürlüklerin içselleştirildiği, doğrudan demokrasinin ve sosyal adalet anlayışının yerleştiği, STK’ların ve sendikaların ürettiği fikir ve politikaların dikkate alındığı, ücretlerde hak ve adaletin sağlandığı, fikir ve ifade serbestliğinin var olduğu, bilim insanına ve bilimsel çalışmalara gerektiği değeri veren ve politikalarını bu bilimsel çalışmalar tarafından belirleyen bir ülke olmasını amaçlar.

Sendikamız üzerinde çalıştığı konularda katkı yapan tüm kurum ve kuruluşlara övgü, hiçbir katkı yapmayan, aksine engelleme faaliyetleri içinde bulunan tüm kurum ve kuruluşlara eleştiri getirmeyi ilke edinir.

Çalışma hayatında, mevzuattan, idari iş ve işlemlerden, toplu sözleşmelerden doğan hususlarda, sendika, tüzel kişiliğini temsilen davaya ve husumete ehil olmak, bu davaları takip etmek, üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukukî yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, bu bağlamda üyeyi temsilen dava açmak ve açılan davalarda üyeyi temsilen taraf olmak; Üniversite çalışanlarının işyerinde maruz kaldıkları fiziksel ve psikolojik bezdiri (mobbing) durumlarında, hukuki haklarının korunmasında yönlendirici ve savunucu rol almak, bu tip uygulama ve davranışların çalışanların ruh ve beden sağlıkları üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesine katkıda bulunmak ve bu tip olumsuz uygulama ve davranışların önlenmesi için girişimde bulunmak, sendikamızın görev ve yetkileri arasında yer alır.

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun Sendika ve Konfederasyonların yetki ve faaliyetleri başlıklı 19. Maddesi;

“e) Üyelerin ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatleri ile personel hukukunu ilgilendiren konularda ilgili kurumlara ve yetkili makamlara sunulmak üzere çalışmalar yapmak ve öneriler getirmek.

f) Üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde

veya hukukî yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her

düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak” şeklindedir.

Bu bağlamda sendikamız, bilgi edinme ve temsil haklarından doğan tüm görev ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.

Anayasamızın çizdiği sınırlar dahlinde faaliyetlerini yürüten sendikamızın aynı zamanda “01” numaralı üyesi olan Dr.Vahdet ÖZKOÇAK’ın son dönemde yaşadığı türlü sorunları ve bezdirme çabalarını üzüntü ve endişe ile takip etmekteyiz. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) binasına giriş yapmak isterken dahi bu tür olumsuz davranışlara maruz kalan Genel Başkanımız, doçentlik başvurusu sürecinde de beklendiği gibi sayısız probleme ve çözümsüzlüklere maruz bırakılmıştır. Başvuru sürecinde yaşadığı problemlerin çözümüne yönelik Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) yetkilileri ile gerçekleştirdiği görüşme ve yazışmalar neticesinde gerçekçi bir çözüme ulaşamayan ÖZKOÇAK, kurallı ve devrik olmayan bir cümle dahi kuramayan yetkililer karşısında çözümsüzlük ile yüzleşmek durumunda bırakılmıştır ve mağdur edilmiştir.

Basına yansıyan bir konuya ilişkin internet linki paylaşması nedeni ile dahi soruşturmalara maruz bırakılan Genel Başkanımıza idari ceza vermek için sıraya giren ve hiçbir kanun ve yönetmeliği tanımayan bir iradenin “hesaplaşma” ve “günah çıkarma” unsuru haline gelmiştir. Bilinmelidir ki gecenin en karanlık anı, şafak sökmeden az önceki andır. Ülkesine dürüstlük, vefa, minnet ve sadakat ile bağlı bir bilim insanın bu tür ayak oyunları ile imajını zedelediğini düşünenler, farkında olmadan her adımlarıyla onu yüceltmektedirler.

Sendikamız ve Genel Başkanımız, anayasamızın çizdiği sınırlar dahlinde görev ve sorumluluklarının bilincindedir; her tür zorluğu üstlenerek, bu yolda alınan bütün yaraları birer şeref nişanesi olarak kabul edecek ve duruşundan asla taviz vermeyecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

ÖGESEN