Skip links

Sendika Aidatı ve Toplu Sözleşme İkramiyesi

Toplu sözleşme ikramiyesi 375 sayılı KHK’nın ek 4. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:

“25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri ve Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte kırkbeş Türk Lirası toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz …”

Bu düzenlemeye göre,

1- Sendika üye olan memurlara 3 ayda bir 45 lira ödenecektir.

2- Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir kesintiye tabi tutulmayacaktır.

Diğer taraftan, 2015 yılına yönelik toplu sözleşmenin 26. maddesi hükmü gereğince, 2014 yılında 45 lira olarak verilen bu ödeme, 2015 yılında 60 lira olarak verilecektir.

Bu ödeme, memura sendika üyesi olduğu için verilen bir ödemedir. Sendika üyesi memur bir taraftan toplu sözleşme ikramiyesi alırken, bir taraftan da sendika üyesi olduğu için üye olduğu sendikaya maaşından aidat kesintisi uygulanmaktadır. Bu kesintinin miktarı 4688 sayılı Kanuna göre, damga vergisi hariç brüt gelir toplamına sendika tüzüğünde yer alan oranın uygulanması suretiyle bulunmaktadır. Yine kanun hükmü uyarınca bu miktar, 15 inci derecenin birinci kademesinden aylık alan Devlet memurunun damga vergisine tabi brüt gelirleri toplamının binde dördünden az, otuzda birinden fazla olamamaktadır. Sendika aidatı kabaca 8 lira ile 70 lira arasında değişmektedir.

Kendisinden aylık 10 lira aidat alınan bir memur için, toplu sözleşme ikramiyesinden 2014 yılında 5 lira kalırken; bu miktar 2015 yılında 10 liraya yükselecektir.